ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ MIBS GROUP

Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Το παρόν έγγραφο είναι ιδιοκτησία της Εταιρείας με την επωνυμία «MS MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «MS MANAGEMENT A.E », και απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευσή του, χωρίς την άδεια της Εταιρείας.

1.ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
Η ιστοσελίδα www.mibsgroup.com (η «Ιστοσελίδα») ανήκει στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «MS Management Α.Ε και τον διακριτικό τίτλο «MS MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ξενοφώντος, αριθμός 14, Τ.Κ.: 10557 με Α.Φ.Μ.: 800317620, αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 114543201000 και τηλέφωνο: +30 (210) 324-17 -40 (ώρες επικοινωνίας από 09:00΄ έως 17:00΄ από Δευτέρα ως Παρασκευή), στο εξής «ΕΤΑΙΡΕΙΑ».


Σκοπός της Εταιρείας είναι: Η διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων και εν γένει μεγάλων έργων (project management) καθώς και ο συντονισμός, και η διοίκηση αυτών και η παροχή διαχειριστικών και τεχνικολειτουργικών συμβουλών και υπηρεσιών, η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που προορίζονται ή/και όχι για κατοικία, υπηρεσίες πώλησης κτιρίων κατοικιών και γης για ανέγερση κτηρίων κατοικιών βάσει αμοιβής ή σύμβασης, η παροχή υπηρεσιών μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, υπηρεσιών πώλησης κτιρίων κατοικιών και γης για ανέγερση κτιρίων κατοικιών, βάσει αμοιβής ή σύμβασης, υπηρεσιών πώλησης ελεύθερων (μη οικοδομημένων) οικοπέδων που προορίζονται για την ανέγερση κτιρίων κατοικιών, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοίκηση, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, υπηρεσιών εκτίμησης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, υπηρεσιών διαχείρισης κτιρίων πολυκατοικιών, υπηρεσιών είσπραξης μισθωμάτων οικιών, υπηρεσιών έκδοσης λογαριασμών κοινοχρήστων πολυκατοικιών ,η αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων, η αγοραπωλησία ιδιοκτησιών χρονομεριστικής μίσθωσης,η αγοραπωλησία κτιρίων κατοικιών και οικοπέδων για κτίρια κατοικιών, η παροχή υπηρεσιών πώλησης ιδιοκτησιών χρονομεριστικής μίσθωσης έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, η κατασκευή ακινήτων, οικιστικών ή μη, είτε σε ιδιοκτησίες της εταιρείας είτε τρίτων, όπως και οι εργολαβίες με σκοπό την ανέγερση οικοδομών, κάθε είδους τεχνικές και κατασκευαστικές εργασίες που αφορούν την ανέγερση κτιρίων οποιασδήποτε χρήσης, οι εργασίες μετατροπών, προσθηκών ή βελτιώσεων σε αυτά και γενικά κάθε εν γένει εργασία που απαιτείται για την κατασκευή, ανέγερση και συντήρηση κτιρίων ,οι υπηρεσίες έκδοσης λογαριασμών κοινοχρήστων, οι υπηρεσίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων κατοικιών και επαγγελματικών χώρων.

Με βάση το νομικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων, επίκεντρο του οποίου είναι ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ ή GDPR), η Εταιρεία είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία εσείς παρέχετε στην «MS MANAGEMENT A.E.», και τα οποία η Εταιρεία επεξεργάζεται στα πλαίσια της παροχής των υπηρεσιών της και διατηρεί, με εμπιστευτικότητα και σεβασμό στην ιδιωτική σας ζωή, λαμβάνοντας τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την περαιτέρω προστασίας τους.
Για ζητήματα που αφορούν στην προστασία των δεδομένων σας μπορείτε να επικοινωνείτε απ’ ευθείας μαζί μας στο legal@mibsgroup.com ή στο +30 (210) 324-17 -40

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Πολιτική Απορρήτου (στο εξής «Πολιτική») αφορά στην Εταιρεία «MS MANAGEMENT A.E» (στο εξής «Εταιρεία») και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τηρεί, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, για φυσικά πρόσωπα.
H Εταιρεία, με την ιδιότητά της ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας, δεσμεύεται στην προστασία της εμπιστευτικότητας και της ιδιωτικότητας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις του «Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» (στο εξής «ΓΚΠΔ»).

3. ΟΡΙΣΜΟΙ.

 • Προσωπικά δεδομένα: είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε και περιγράφει ένα άτομο, όπως: στοιχεία αναγνώρισης (ονοματεπώνυμο, ηλικία, κατοικία, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση, εργασία, οικονομική κατάσταση, κ.λπ.). Το άτομο (φυσικό πρόσωπο) στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ονομάζεται Υποκείμενο των Δεδομένων.
 • Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: η παραβίαση της ασφάλειας, που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.
 • Υπεύθυνος Επεξεργασίας: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, το οποίο, στην συγκεκριμένη περίπτωση, είναι η «Εταιρία».
 • Εκτελών την Επεξεργασία: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η Δημόσια Αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του Υπευθύνου της Επεξεργασίας.
 • Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων, που σχετίζεται με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, συσχέτιση ή συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή.
 • Τρίτος: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με εξαίρεση το Υποκείμενο των δεδομένων, τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, τον Εκτελούντα την Επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.


4. ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
Η Εταιρεία μας δεσμεύεται να τηρεί τις παρακάτω Αρχές επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων (Άρθρο 5 ΓΚΠΔ):

 • Νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια.
 • Περιορισμός του σκοπού - Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία με τρόπο ασυμβίβαστο με τους σκοπούς αυτούς.
 • Ελαχιστοποίηση δεδομένων - Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι επαρκή, συναφή και περιορίζονται σε ό,τι είναι απαραίτητο σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.
 • Ακρίβεια / ποιότητα δεδομένων - Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι ακριβή και, όπου χρειάζεται, επικαιροποιούνται.
 • Περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης - Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φυλάσσονται όχι περισσότερο από ό,τι είναι απαραίτητο ή απ’ ό,τι επιβάλλεται από το Νόμο.
 • Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα – Εγγυάται την ασφάλεια, ιδίως προστασία από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, και κατά τυχαίας καταστροφής ή φθοράς, χρησιμοποιώντας κατάλληλα τεχνικά ή οργανωτικά μέτρα.
 • Αρχή Λογοδοσίας.


5. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «MS MANAGEMENT A.E»
Η Εταιρεία συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες της, μεταξύ άλλων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Όταν επικοινωνούν οι πελάτες μαζί μας απ’ ευθείας ή όταν επισκέπτονται τους χώρους της Εταιρείας, για ενημέρωση σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει η Εταιρεία μας και κατ’ επέκταση για την υπηρεσία που επιλέγουν.
 • Εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται στην «MS MANAGEMENT A.E» από Εταιρείες, συνεργάτες ή άλλα τρίτα μέρη.
 • Ένας επισκέπτης μπορεί να επισκεφθεί την Ιστοσελίδα χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητά του και χωρίς να παρέχει προσωπικά στοιχεία. Λαμβάνουμε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν μόνο εάν επιλέξετε να τα παρέχετε — για παράδειγμα, για να επικοινωνήσετε μαζί μας (ενότητα «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ» της Ιστοσελίδας). Κάνοντας τα προαναφερθέντα, μοιράζεστε με την Εταιρεία το όνομά σας και τη διεύθυνση email σας και οποιαδήποτε άλλη προσωπική πληροφορία μπορεί να μας αποκαλύψετε οικειοθελώς μέσω του μηνύματός σας.
 • Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε πληροφορίες με τη βοήθεια του Google Analytics. Ωστόσο, αυτές οι πληροφορίες δεν είναι εξατομικευμένες και δεν μπορούμε να σας αναγνωρίσουμε χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο.

Επίσης η Εταιρεία συλλέγει δεδομένα περιστασιακά, από τρίτα μέρη, που ενδέχεται να της διαβιβάσουν νομίμως πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες της ή στα αρχεία των οποίων μπορεί νομίμως να έχουμε πρόσβαση, όπως είναι εξωτερικοί συνεργάτες, Οργανισμοί Παροχής πληροφοριών σχετικά με την πίστωση και πρόληψη της απάτης, δικηγόροι, δημόσιες υπηρεσίες (διοικητικές, φορολογικές, δικαστικές, ρυθμιστικές αρχές, Ασφαλιστικά ταμεία) ή άλλα ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ.
Τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζεται η Εταιρεία για τους σκοπούς, όπως αναλυτικότερα αναφέρονται στη συνέχεια.
Οι κάτωθι κατηγορίες δεδομένων σχετικά με τους πελάτες της Εταιρείας μπορεί να συλλέγονται και να υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία, όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική:

 • Πληροφορίες Επικοινωνίας και Ταυτοποίησης (π.χ. Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Πόλη, Τ.Κ., χώρα, αριθμό τηλεφώνου, email, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ. ή διαβατήριο, ημερομηνία γέννησης, κ.λπ.).
 • Πληροφορίες Πληρωμής (π.χ. IBAN/Αριθ. Λογαριασμού, επιθυμητός τρόπος πληρωμής, κ.λπ.).
 • Ιστορικό Πελάτη (κατά περίπτωση δεδομένα, που αφορούν σε προγενέστερη παροχή υπηρεσιών από τρίτο, προς τον πελάτη, στον οποίο η Εταιρεία παρέχει τις υπηρεσίες της).


6. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.
Η εταιρεία «MS MANAGEMENT A.E» διασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία, με την τήρηση πολιτικών και διαδικασιών σύμφωνα με τους σκοπούς επεξεργασίας. Για παράδειγμα, τα ακόλουθα μέτρα ασφαλείας χρησιμοποιούνται για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά αθέμιτης χρήσης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής μη εξουσιοδοτημένης επεξεργασίας:

 • Η πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα περιορίζεται μόνο σε ορισμένο αριθμό εξουσιοδοτημένων προσώπων, για τους συγκεκριμένους σκοπούς.
 • Το προσωπικό των αρμόδιων τμημάτων που είναι αρμόδιο με την παροχή των υπηρεσιών προς εσάς, δεσμεύεται με ρήτρες εμπιστευτικότητας, έχοντας διαβαθμισμένη και περιορισμένη πρόσβαση, μόνο στα απαραίτητα για την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας.
 • Η Εταιρεία είναι υπεύθυνη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει μέσω αυτής της Ιστοσελίδας, καθώς και για την ενημέρωση όλου του προσωπικού που σχετίζεται με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.
 • Χρησιμοποιούμε, αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες για να:
 1. Απαντήσουμε στα ερωτήματα και τα αιτήματά σας
 2. Επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας
 3. Πραγματοποιήσουμε τη δημιουργία συγκεκριμένου προφίλ για εσάς και τη δραστηριότητά σας στον Ιστότοπο, προκειμένου να εξατομικεύσουμε, να μετρήσουμε και να βελτιώσουμε τις στρατηγικές μάρκετινγκ μας και να σας στείλουμε πιο σχετικές επικοινωνίες μάρκετινγκ.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία, δεδομένου του έννομου συμφέροντός μας να αναλάβουμε δραστηριότητες μάρκετινγκ για να σας προσφέρουμε προϊόντα ή υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε πάντα να ζητήσετε να εξαιρεθείτε από τη λήψη ανακοινώσεων μάρκετινγκ από εμάς ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται σε κάθε επικοινωνία μάρκετινγκ.

 • Η Εταιρεία δεσμεύεται να μην επεξεργάζεται, δημοσιοποιεί ή μεταφέρει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.
 • Τα ευαίσθητα δεδομένα αποθηκεύονται σε Η/Υ με εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
 • Η Εταιρεία επιλέγει αξιόπιστους συνεργάτες, οι οποίοι δεσμεύονται εγγράφως, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 4 του ΓΚΠΔ με τις ίδιες υποχρεώσεις, όσον αφορά στην προστασία προσωπικών δεδομένων. Διατηρούμε δε το δικαίωμα ελέγχου επί αυτών (άρθρο 28 παρ. 3 στοιχείο η ΓΚΠΔ).
 • Τα συστήματα πληροφορικής, που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των δεδομένων, είναι τεχνικά απομονωμένα από άλλα συστήματα, προκειμένου να εμποδίζεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, για παράδειγμα μέσω παράνομης πρόσβασης (hacking).
 • Επιπλέον, η πρόσβαση στα εν λόγω συστήματα πληροφορικής παρακολουθείται σε μόνιμη βάση, προκειμένου να εντοπισθεί και αποτραπεί η παράνομη χρήση σε αρχικό στάδιο.


7. COOKIES.
Όπως οι περισσότερες ιστοσελίδες, έτσι κι εμείς, χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες, κατά την πρόσβαση και περιήγησή σας στο www.mibsgroup.com .

Σταθμίζοντας την υποχρέωσή μας να προστατεύουμε τα δεδομένα σας και τις ανάγκες του www.mibsgroup.com αξιοποιούμε τις τεχνολογίες αυτές με φειδώ, και με σκοπό να καταστήσουμε την περιήγησή σας άνετη και αποτελεσματική και για να λάβουμε ορισμένες ανωνυμοποιημένες πληροφορίες, σε σχέση με τις επισκέψεις σας.
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής, με την οποία αποκτά πρόσβαση στην ιστοσελίδα ο χρήστης. Τα cookies είναι μοναδικά για το κάθε πρόγραμμα περιήγησης ιστού (web browser, π.χ. Google Chrome, Mozilla, Firefox, κ.λπ.) και περιέχουν ανωνυμοποιημένες πληροφορίες, οι οποίες αφορούν τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε και τις συσκευές που χρησιμοποιείτε.
Συνεχίζοντας τη χρήση του www.mibsgroup.com, χωρίς αλλαγή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.

Υπάρχουν τέσσερις βασικοί τύποι cookies, κι εδώ σας δείχνουμε πώς και γιατί τα χρησιμοποιούμε.

(1) Cookies που διασφαλίζουν τη χρήση της σελίδας – αυτά τα cookies σου επιτρέπουν να πλοηγηθείς στη σελίδα μας και να χρησιμοποιήσεις λειτουργικότητές μας όπως την «Προσθήκη στο καλάθι»!
(2) Cookies που μετρούν τα στατιστικά πλοήγησης – αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να μετράμε και να αναλύουμε πώς οι χρήστες μας χρησιμοποιούν τη σελίδα μας, για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε και τη λειτουργικότητά της και την εμπειρία αγορών σου.
(3) Cookies προτιμήσεων του χρήστη – όταν προηγείσαι ή αγοράζεις από το www.mibsgroup.com, αυτά τα cookies θα θυμούνται τις προτιμήσεις σου (όπως π.χ. το μέγεθός σου ή ποια προϊόντα έβλεπες), ώστε να μπορούμε να κάνουμε την εμπειρία πλοήγησής σου όσο καλύτερη γίνεται και κυρίως, πιο προσωπική στα μέτρα σου.
(4) Cookies στόχευσης ή διαφήμισης – αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται στο να δείχνουμε διαφημίσεις που είναι όσο πιο κοντά γίνεται στις προτιμήσεις σου – αλλά όχι μόνο. Μέσω αυτών, διασφαλίζουμε ότι δεν θα σου δείχνουμε συνέχεια διαφημίσεις, αλλά θα μπορούμε να περιορίζουμε τον αριθμό που τις βλέπεις, ώστε και να μη σε κουράζουμε αλλά και να έχουμε πιο αποτελεσματικές καμπάνιες.

8. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει η εταιρεία www.mibsgroup.com, δύνανται να διαβιβάζονται σε τρίτους, υπό την προϋπόθεση ότι αιτιολογείται η νομιμότητα της διαβίβασης.
Περαιτέρω, εφόσον δικαιολογείται η νομιμότητα της διαβίβασης, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να κοινοποιούνται στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών:

 • Υπάλληλοι της Εταιρείας ή συνεργάτες της, που ενδέχεται να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών της «MS MANAGEMENT A.E», υπό τις οδηγίες της.
 • Συνεργαζόμενες εταιρείες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
 • Εξωτερικοί συνεργάτες, οι οποίοι δεσμεύονται εγγράφως, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 4 ΓΚΠΔ, με τις ίδιες υποχρεώσεις όσον αφορά στην προστασία προσωπικών δεδομένων.
 • Οποιαδήποτε εποπτική Αρχή, όπως απαιτείται από το εκάστοτε ισχύον εποπτικό πλαίσιο.
 • Οποιαδήποτε δημόσια ή δικαστική Αρχή, εφόσον αυτό επιβάλλεται από το Νόμο ή από δικαστική Απόφαση.

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί ένα πλήθος παρόχων υπηρεσιών, που συνεργάζονται στην παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται.
Παρόλο που η διαβίβαση δεδομένων μέσω του διαδικτύου ή μίας ιστοσελίδας δεν μπορεί να προστατευθεί εγγυημένα από κυβερνοεπιθέσεις (cyberattacks), τόσο η Εταιρεία όσο και οι συνεργάτες μας εργαζόμαστε για να διατηρήσουμε φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων των πελατών μας.

9. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται σε μια από τις νομικές βάσεις, όπως αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ. 1 ΓΚΠΔ. Η νομική βάση στην οποία βασίζεται η επεξεργασία κάθε χρήσης των δεδομένων σας αναφέρεται σε κάθε σκοπό επεξεργασίας.
Παροχή Υπηρεσιών - προσωπικά δεδομένα, τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την παροχή υπηρεσιών εμπορίας προϊόντων (Άρθρο 9 παρ. 2 α ΓΚΠΔ).
Τήρηση Εννόμων Συμφερόντων μας – π.χ. για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας, πρόληψη και ανίχνευση της απάτης εις βάρος μας (Άρθρο 6 παρ. 1 στ΄ ΓΚΠΔ).
Τήρηση Νομικών μας Υποχρεώσεων - για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις μας προς τις αστυνομικές, ρυθμιστικές, φορολογικές, λογιστικές, ορκωτούς ελεγκτές, δικαστικές αρχές και υπηρεσίες (Άρθρο 6 παρ. 1 γ ΓΚΠΔ).
Η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως παραπάνω, αποτελεί εκ του νόμου υποχρέωση, η οποία εξαρτάται από το συγκεκριμένο αίτημα.
Επεξεργασία Ειδικών Κατηγοριών Δεδομένων- Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 ΓΚΠΔ, η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων επιτρέπεται μόνο στις συγκεκριμένες περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος, ανάμεσα στις οποίες η παροχή συγκατάθεσης (Άρθρο 9 παρ. 2 α ΓΚΠΔ).

Η Εταιρεία αποθηκεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από τον αντίστοιχο σκοπό επεξεργασίας και οποιονδήποτε άλλο επιτρεπόμενο συνδεδεμένο σκοπό. Τα δεδομένα διατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια παροχής της υπηρεσίας και, μετά τη λήξη αυτής, για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Ειδικά για τα δεδομένα τα οποία επεξεργάζεται η Εταιρεία βάσει της συγκατάθεσης των πελατών της (π.χ. για σκοπούς μάρκετινγκ), αυτά τηρούνται από τη λήψη της σχετικής συναίνεσης και έως ότου ανακληθεί αυτή.
Η Εταιρεία περιορίζει την πρόσβαση στα δεδομένα των πελατών της στα πρόσωπα που είναι απαραίτητο να τα χρησιμοποιήσουν για το συγκεκριμένο σκοπό.

10. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ.
Ως Υποκείμενα των δεδομένων έχετε δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, διόρθωση / διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, περιορισμό της επεξεργασίας, δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία ή/και να ασκήσετε το δικαίωμά σας στη φορητότητα των δεδομένων.
Εάν η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, ως Υποκειμένων, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, με ισχύ για το μέλλον.
Αναλυτικότερα, ως Υποκείμενα έχετε το δικαίωμα:
α. Πρόσβασης: Δικαίωμα να ενημερωθείτε για την επεξεργασία των Δεδομένων από την Εταιρεία, και δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά.
β. Διόρθωσης: Δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση ή συμπλήρωση των δεδομένων σας, αν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή.
γ. Διαγραφής: Δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή δεδομένων σας. Αυτό το δικαίωμα η Εταιρεία μπορεί να το ικανοποιήσει, αν:

 • Τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.
 • Εάν δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για επεξεργασία, πέραν της συγκατάθεσης.
 • Εάν ως Υποκείμενα ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης (δείτε κατωτέρω, υπό «στ’»).
 • Εάν τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία αντίθετη στις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.
 • Εάν τα δεδομένα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα άρνησης ικανοποίησης του παραπάνω δικαιώματος, εάν η επεξεργασία των δεδομένων είναι απαραίτητη για την τήρηση νομικής υποχρέωσης της «MS MANAGEMENT A.E», για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων (άρθρο 17 παρ. 3 ΓΚΠΔ).
δ. Περιορισμού της επεξεργασίας: Δικαίωμα των Υποκειμένων να επισημάνουν τα δεδομένα, με στόχο τον περιορισμό επεξεργασίας τους.
ε. Φορητότητας: Δικαίωμα να λάβει το Υποκείμενο τα δεδομένα του σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να ζητήσει τη διαβίβασή τους, τόσο στον ίδιο, όσο και σε άλλο πρόσωπο που θα τα επεξεργαστεί (καθ’ υπόδειξη του Υποκειμένου).
στ. Εναντίωσης: Δικαίωμα να αντιτάσσεται το Υποκείμενο ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία δεδομένων του, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.
Η Εταιρεία θα εξετάσει το αίτημά σας ως Πελάτη της / Υποκειμένου των Δεδομένων και θα σας απαντήσει εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, είτε για την ικανοποίηση του αιτήματός σας είτε για τους αντικειμενικούς λόγους, οι οποίοι τυχόν θα εμποδίζουν την ικανοποίησή του, ή, λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, εντός προθεσμίας επιπλέον δύο μηνών. (Άρθρο 12 παρ. 3 ΓΚΠΔ).
Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας ως Υποκειμένων πραγματοποιείται χωρίς κόστος για αυτά, με την αποστολή σχετικής αίτησης / επιστολής / email στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων..
Στην περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι από την χρήση των δεδομένων σας από εμάς ή από την απάντησή μας στην άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, δικαιούστε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: Τηλέφωνο: +30 210 6475600, email: contact@dpa.gr και ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ.: 115 23, Αθήνα.

11. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ.
Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων πρέπει να ελέγξει την ταυτότητα κάθε Υποκειμένου που κάνει μια αίτηση πρόσβασης, για να εξασφαλίσει ότι οι πληροφορίες δίνονται μόνο στο πρόσωπο που τις δικαιούται. Εάν η ταυτότητα του αιτούντος δεν έχει ήδη παρασχεθεί, το πρόσωπο που λαμβάνει την αίτηση θα ζητήσει δύο φόρμες ταυτοποίησης, μία από τις οποίες πρέπει να είναι φωτογραφία ταυτότητας και η άλλη επιβεβαίωση της διεύθυνσης.
Εάν ο αιτών δεν είναι το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, απαιτείται γραπτή επιβεβαίωση με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, ότι είναι εξουσιοδοτημένος να ενεργεί εξ ονόματος του Υποκειμένου των δεδομένων.

12. ΧΩΡΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της «MS MANAGEMENT A.E» υποβάλλονται σε επεξεργασία εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).
Στην περίπτωση που απαιτηθεί η διενέργεια έρευνας για την παροχή υπηρεσιών και εκτός του ΕΟΧ, τότε αυτό πραγματοποιείται κατόπιν ρητής συγκατάθεσής των υποκειμένων (Άρθρο 49 παρ. 4 α ΓΚΠΔ).

13. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.
Η παρούσα Πολιτική αναθεωρείται όταν υπάρχει μια σημαντική αλλαγή. Η αναθεώρηση αυτή θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα και στη γραμματεία της Εταιρείας.
Για κάθε διαφορά που προκύψει από την παρούσα Πολιτική, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

14. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Εάν αναλαμβάνουμε ή συμμετέχουμε σε οποιαδήποτε συγχώνευση, εξαγορά, αναδιοργάνωση, πώληση περιουσιακών στοιχείων, πτώχευση ή γεγονός αφερεγγυότητας, ενδέχεται να πουλήσουμε, να μεταφέρουμε ή να μοιραστούμε ορισμένα ή όλα τα περιουσιακά μας στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σας σε σχέση με μια τέτοια συναλλαγή ή εξέταση μιας τέτοιας συναλλαγής (π.χ. δέουσα επιμέλεια). Σε αυτήν την περίπτωση, θα σας ειδοποιήσουμε πριν μεταφερθούν τα προσωπικά σας στοιχεία και υπόκεινται σε διαφορετική πολιτική απορρήτου.

15.ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ

Ο ιστότοπός μας μπορεί, κατά καιρούς, να περιέχει συνδέσμους προς και από ιστότοπους άλλων δικτύων, συμπεριλαμβανομένων συνεργατών και προμηθευτών. Εάν ακολουθήσετε έναν σύνδεσμο προς οποιονδήποτε από αυτούς τους ιστότοπους, σημειώστε ότι αυτοί οι ιστότοποι έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και ότι δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη ή υποχρέωση για αυτές τις πολιτικές. Ελέγξτε αυτές τις πολιτικές προτού υποβάλετε προσωπικά δεδομένα σε αυτούς τους ιστότοπους.

16.ΑΛΛΑΓΕΣ

Η Πολιτική Απορρήτου μας ενδέχεται να αλλάζει ανά διαστήματα. Οποιαδήποτε αλλαγή στην Πολιτική Απορρήτου της Ιστοσελίδας θα δημοσιεύεται σε αυτόν τον ιστότοπο και, εάν είναι απαραίτητο, η Εταιρεία θα ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν αλλαγές.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την πολιτική ή τις πρακτικές μας σχετικά με το χειρισμό πληροφοριών ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας στο legal@mibsgroup.com ή στο +30 (210) 324-17 -40 .

Στην περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι από την χρήση των δεδομένων σας από εμάς ή από την απάντησή μας στην άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, δικαιούστε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: Τηλέφωνο: +30 210 6475600, email: contact@dpa.gr και ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ.: 115 23, Αθήνα.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας

Επικοινωνήστε μαζί μας